Genel Satın Alma Şartları

1. TARAFLAR 

İşbu “Lodamaster Genel Satın Alma Koşulları” (bundan böyle “SATIN ALMA KOŞULLARI” olarak anılacaktır) LODAMASTER Teknik Makina İmalat San. Ve Tic. Ltd.Şti. ve Lodamaster Depo Ve Yükleme Teknolojileri San. Tic. A.Ş (bundan böyle “LODAMASTER” olarak anılacaktır) ve Satıcı Firma (bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır) ile sözleşme hükümlerini de içeren SÖZLEŞME'nin (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) genel çerçevesini oluşturmaktadır. LODAMASTER'a teslim edilecek mal ve hizmetlerle ilgili olarak (bundan böyle “İş” olarak anılacaktır). LODAMASTER ve SATICI, tek başlarına ve birlikte "TARAFLAR" olarak anılacaktır.

 

2. İŞ’İN KAPSAMI ve SİPARİŞ EMİRLERİNİN VERİLMESİ 

İŞ’ in kapsamı TARAFLAR arasında akdedilecek ve karşılıklı edimlerini içeren yazılı bir SÖZLEŞME ile belirlenecektir. 

Sipariş anında böyle yazılı bir SÖZLEŞME’ nin mevcut olmaması halinde, LODAMASTER’ ın siparişini ve SATICI’ nın mühür ve yetkili imzaları ile teyit ettiği satın alma sipariş formu yazılı SÖZLEŞME yerine geçecektir. 

Satın alma sipariş formu, SATICI tarafından, tebellüğünü takip eden 3 iş günü içerisinde yazılı olarak teyit edilmediği takdirde, Satın Alma Siparişi aynen kabul edilmiş sayılacaktır. LODAMASTER ayrıca hiçbir ihbar ve kanuni işleme lüzum kalmaksızın satın alma siparişinden dönme hakkına sahip olacaktır. Satın alma sipariş formu SATICI tarafından yazılı olarak teyit edilmediği sürece, yapılacak teslimatların LODAMASTER  tarafından kesin veya geçici olarak kabulü, sipariş konusu İŞ’ in devamı anlamına gelmez. 

SÖZLEŞMEDE veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunda aksi öngörülmediği sürece, LODAMASTER, SATICI’ nın yazılı onayını almaksızın İŞ kapsamını, aynı şartlarla %10 oranında arttırabilir veya eksiltebilir. 

 

3. DEĞİŞİKLİKLER 

İŞ’ in kapsamını belirleyecek SÖZLEŞME’ de yapılacak değişiklik ve eklemeler TARAFLAR’ ın mutabakatı ile yazılı olarak, SATICI tarafından teyit edilmiş satın alma sipariş formunda yapılacak değişiklik ve eklemeler ise yazılı olarak diğer TARAFÇA teyit edilmek suretiyle yapılacaktır. 

 

4. FİYAT VE TESLİM YERİ 

Fiyatlar, SÖZLEŞME’ de veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunda aksi belirtilmediği sürece sabit olup, İŞ ’in ambalajlı olarak LODAMASTER’ın SÖZLEŞME’ de ya da teyit edilmiş satın alma sipariş formunda belirtilen mahalde teslimi için geçerli olacaktır. Yine SÖZLEŞME’ de veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunda aksi belirtilmediği sürece her türlü gümrük, nakliye, vergi ve sair harçlar ile sair masraflar da fiyata dahil olacaktır. KDV fiyatlara dahil değildir, ilgili siparişe bağlı faturaların KDV li veya KDV siz düzenleneceği Satın Alma sipariş formunda belirlenmiştir. 

 

Fiyat artışları, ancak SATICI’ nın bu konudaki talebini yazılı olarak LODAMASTER’a bildirmesini takiben LODAMASTER’ın yazılı onayının alınması ile mümkün olacaktır. SATICI fiyat artışı talebine ilişkin olarak LODAMASTER’ın onayının gecikmesi gibi nedenlerle sevkiyatlarını durduramaz ve geciktiremez. 

 

5. TESLIM SÜRESI VE TESLİM TARİHİ 

İŞ’ in teslim süresi TARAFLAR arasında akdedilecek SÖZLEŞME’ de veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunda belirtilecektir. 

Teslim tarihi, Sözleşme ya da teyit edilmiş satın alma sipariş formunda farklı bir düzenleme bulunmadığı sürece;

·   Sipariş edilen malzeme için, malzemenin sipariş mektubunda LODAMASTER tarafından belirtilen sevk yerine SATICI tarafından teslim edileceği tarihtir. 

·   Sipariş edilen hizmet için ise, hizmetin LODAMASTER tarafından tayin edilecek teknik/idari görevliler tarafından kabul edildiği tarihtir. 

Mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, teslimat, süresi içerisinde yapılmadığı veya hiç yapılmadığı takdirde, LODAMASTER hiçbir ihtar ve kanuni işleme veya SATICI’ nın muvafakatine lüzum kalmaksızın, SÖZLEŞME’ yi feshedebilir veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunu iptal edip İŞ’ i SATICI’ nın nam ve hesabına bir başkasına yaptırabilir. SATICI, bu halde ortaya çıkabilecek fiyat farkını ve masrafları LODAMASTER’ a ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

6. SEVKİYAT, TESLiMAT VE RiSKLER 

Malzeme teslimatlarında SÖZLEŞME’ de veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunda aksine bir düzenleme bulunmadıkça, teslim yerine kadar olan sevkiyat, nakliye, gümrük ve sigortaya ilişkin olarak ikmal edilecek her türlü hizmet ve masraflar ile bütün riskler SATICI’ ya ait olacaktır. 

Malzemelerin gerek nakliye, gerek depolama açısından uygun şekilde ambalajlanmış olması esastır. Ambalajın bozuk ve yetersiz olması, malzemeye uygun olmaması sebebiyle meydana gelebilecek her türlü hasar, zarar ve ziyandan SATICI sorumlu olacaktır. 

SATICI tarafından düzenlenecek olan her türlü sevk evrakının (sevk pusulası, irsaliye, koli listesi vb.) ve faturaların en az iki nüsha olması (malzeme refakati ve fatura eki olarak), faturaların ise sipariş tarihi ve numarasını ihtiva etmesi ve düzenlendiği tarihte LODAMASTER’a gönderilmesi gerekmektedir. Yurtdışından gelecek ürünlerde; ATR, Menşei Belgesi, Paketleme Listesi ve Fatura mal beraberinde gönderilmelidir. Avans ödemeleri için sadece proforma fatura kabul edilecektir. İlgili siparişe ait fatura sevkiyat ile beraber düzenlenecektir. 

LODAMASTER'a teslim edilen sevk evrakları ve faturalarda eksiklik ve yanlışlıklar tespit edilmesi halinde tanzim edilmemiş sayılacaklar ve SATICI’ ya iade edileceklerdir. SATICI bu eksiklik ve yanlışlıkları derhal düzelterek LODAMASTER’a göndermedikçe hiçbir ödeme talep edemeyecektir. Evrakların uygunsuzluğu sebebiyle oluşabilecek zarar, ziyan ve her türlü cezadan satıcı sorumludur.  

 

7. KABUL İŞLEMİ

SATICI tarafından teslim edilen İŞ’in kalite kontrolü, teknik muayenesi ve kabulü LODAMASTER  tarafından yapılacaktır. 

Teslimatın miktar ve hesap kontrolü yapılıp, satın alma sipariş formunda belirtilen şartlara uygunluğu tespit edilip, teslimat faturasının LODAMASTER  tarafından kabul edilmesine kadar LODAMASTER  tarafından SATICI’ ya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

İŞ’ de tespit olunan hata ve kusurlar, SATICI tarafından bilabedel olarak ve LODAMASTER'ın vereceği süre içerisinde düzeltilecektir. 

SÖZLEŞME’ de veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunda aksine bir hüküm olmadıkça, önceden yazılı olarak onayının alınması şartı ile LODAMASTER tarafından kısmi teslimatlar da kabul edilecektir. 

SATICI, LODAMASTER tarafından kabul edilmeyen malzemeyi, bildirimden itibaren 10 (on) gün içinde masrafları SATICI tarafından karşılanmak şartı ile LODAMASTER’dan geri alacaktır. Malzemenin geri alınmaması halinde malzemede meydana gelebilecek zarar ve hasarlardan LODAMASTER sorumlu olmayacaktır. LODAMASTER tarafından malzemenin iadesi için oluşacak paketleme, nakliye, vb. tüm masraflar satıcıya fatura edilecektir.  

 

8. ÖDEME 

SÖZLEŞME’de veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunda aksi belirtilmedikçe tediyeler, LODAMASTER’a gönderilecek fatura karşılığında, fatura tarihinden 90 gün sonraki ilk LODAMASTER ödeme gününde SATICI’nın banka hesabına havale şeklinde yapılabileceği gibi, LODAMASTER’a borçlu olan SATICI’ ların hesaplarından mahsup edilmek sureti ile de yapılabilir. 

Ödemenin yapılabilmesi için Madde 7’de belirtilen kabulün gerçekleşmesi şarttır. Kabulün teslimattan itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılamaması nedeniyle ödeme tarihinin yukarıda belirtilen süreyi geçmesi halinde, SATICI ek herhangi bir masraf talep edemeyecektir. 

SÖZLEŞME’de veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunda aksi belirtilmedikçe avans ödemesi yapılmayacaktır. SÖZLEŞME’ye göre yapılacak olan avans ödemeleri ise, SATICI tarafından LODAMASTER’ın istediği şekilde verilecek avans teminatı karşılığında yapılacaktır. SÖZLEŞME’de veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunda aksi belirtilmedikçe, oluşabilecek damga vergisi SATICI’ya ait olacaktır. LODAMASTER tarafından verilen siparişin hangi nedenle olursa olsun iptali halinde, SATICI aldığı avans meblağını faiziyle birlikte derhal, nakden ve defaten geri ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara İlişkin Tebliğ de yapılan değişiklik uyarınca 19.04.2022 ve sonrası döviz faturalarınızın, Merkez bankasının bir önceki gün saat 15:30 da açıklanan alış kuru üzerinden TL’ ye çevrilerek ödemesi yapılacak olup, aradaki fark mutabakat sağlanarak kur farkı hesaplarına giriş yapılacak veya kur farkı faturası ile kapatılacaktır.

9. GECİKME CEZASI

Teslim tarihinin 2 takvim gününden fazla gecikmesi halinde 2. günden itibaren geciken her takvim günü için, toplam sipariş bedeli üzerinden %0,5 olmak üzere ve toplamı sipariş bedelinin %10’unu aşmamak üzere gecikme cezası tahakkuk ettirilip SATICI’ya yapılacak ödemeden kesilecektir. Toplam 10 takvim gününü aşan gecikmeler ile ilgili olarak LODAMASTER ilgili siparişi iptal etme ve bu siparişle ilgili ödeme yapmama hakkını saklı tutmaktadır. 

 

10. VERGİ

SÖZLEŞME’de veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunda aksi belirtilmedikçe, SÖZLEŞME’den doğan damga vergisi SATICI tarafından karşılanacaktır.

 

11. GARANTI MÜDDETI VE KAPSAMI 

LODAMASTER'a SATICI tarafından teslim edilen İŞ, LODAMASTER tarafından kabulü tarihinden itibaren her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı, SÖZLEŞME veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunda daha uzun bir süre belirlenmemiş ise 24 ay süre ile SATICI’nın garantisi altındadır. 

Garanti süresi içinde, LODAMASTER tarafından tespit edilen mal veya hizmetteki ayıplar, bütün masrafları SATICI’ya ait olmak üzere, bu ayıpların SATICI’ya bildirilmesinden itibaren, bildirimdeki belirtilen süre içerisinde bilabedel giderilecektir. 

LODAMASTER tarafından tespit edilen ayıplar, SATICI tarafından bildirilen sürede giderilmez veya giderilemez ise, LODAMASTER, İŞ’in fiyatını tenzil etmek, veya masrafları SATICI’ya ait olmak üzere ayıpları bizzat gidermek veya bir üçüncü şahsa yaptırmak hakkına sahip olacaktır. LODAMASTER'ın Tüketici’yi Koruma Yasası hükümleri gereği sahip olduğu hakları saklıdır. 

 

12. MÜLKIYET HAKKI 

Sipariş ile ilgili olarak SATICI’ya verilmiş olan ve masrafları LODAMASTER tarafından karşılanan fotoğraf, teknik resim, ölçü ve sair doneler ile model, alet, kalıplar, malzemeler ve bunlara göre imal edilmiş malların mülkiyeti LODAMASTER’a aittir. 

Bu tür mallar ve malzemeler reklam ve şahsi maksatla kullanılamayacağı gibi, 3. şahıslara da hiçbir şekilde verilemez, devredilemez ve son teslimatla birlikte LODAMASTER'a iade edilir. Ayrıca bu tür mallar ve malzemeler, grev, rehin vb. gibi hallerde rehine bahis konusu olamaz. Söz konusu malzemeler zayi olduğu veya değer kaybına uğradıkları takdirde, SATICI zarar ve ziyanın tazmini ile sorumlu olacaktır. SATICI, LODAMASTER'a satacağı parça ya da cihazların imalatında kullanılan kalıpları LODAMASTER'ın bilgisi dışında değiştirmeyecektir. 

Yukarıda belirtilen mallar ve malzemeler, masrafı SATICI’ya ait olmak üzere, SATICI tarafından ayrı bir yerde işaretlenerek depolanacaktır. 

 

13. MÜCBİR SEBEP 

SATICI, SÖZLEŞME dahilindeki İŞLER’in yapılmasını engelleyecek savaş, yangın, yasal grev, sel, deprem, fırtına gibi mücbir sebeplerin oluşumunu takiben, SÖZLEŞME dahilindeki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirememe nedenlerini ayrıntılı olarak, mücbir sebebin meydana geldiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde LODAMASTER'a yazılı olarak bildirecektir. Bu hususların takdiri ile süre uzatımı verilmesi tamamen LODAMASTER'a aittir. 

LODAMASTER tarafından uygun görülmesi halinde, Mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar geçecek süre SÖZLEŞME süresine eklenecektir. Mücbir sebebin bir ayı geçmesi halinde, LODAMASTER teyit edilmiş satın alma sipariş formunda belirtilen gecikmiş teslimatı, SATICI’nın onayı alınmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahip olacaktır. 

TARAFLAR arasında çıkacak her türlü ihtilafta LODAMASTER'ın defter kayıt ve belgeleri kesin ve aksi ileri sürülemez delil mahiyetindedir. Mücbir sebebin yukarıda belirtilen sürede bildirilmemesi durumunda hak talebi söz konusu olamaz. 

 

14. EMNİYET TEDBİRLERİ 

SATICI, İŞ’in sevk ve idaresi için yürürlükte bulunan ilgili Kanun, nizamname ve sair mevzuatla birlikte LODAMASTER'ın yönetmelik, emir ve talimatlarına uymak zorundadır. Söz konusu yasalara riayet edilmemesinden doğacak tüm sorumluluklar SATICI'ya ait olacaktır. 

İŞ ile ilgili olarak montajın SATICI tarafından yapılması kararlaştırılmışsa, montajın yapılması sırasında LODAMASTER tarafından istihdam edilen herhangi bir işçi veya üçüncü bir şahsın uğrayabileceği kaza, yaralanma, mesleki hastalık, maluliyet ve benzeri durumlardan veya bunun neticesi olarak ortaya çıkan zarar ziyandan veya kanunen ödenmesi gereken tazminat ve masraflardan münhasıran SATICI sorumlu olacak ve LODAMASTER'a rücu edemeyecektir.

SATICI, kendisinin ve personelinin İŞ’in ifası sırasında 3. şahıslara veya LODAMASTER'a verecekleri her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır. SATICI İŞ esnasındaki kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı her türlü zarar ve tazminattan doğrudan doğruya bizzat sorumludur. SATICI’nın gerekli iş emniyeti tedbirlerini almaması veya iş intizamı kurallarına uymaması halinde olması muhtemel her türlü iş kazasından dolayı LODAMASTER'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. 

SATICI, bu madde kapsamında üçüncü şahısların LODAMASTER'dan bir talepte bulunması halinde, bunu karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

15. DEVİR 

SÖZLEŞME’den veya teyit edilmiş satın alma sipariş formundan doğan haklar ancak TARAFLAR’ın yazılı mutabakatları ile 3. Şahıslara devredebilirler. İŞ’lerin devrine LODAMASTER tarafından muvafakat edilmiş olması halinde de SATICI bu kişilerin yaptığı İŞ’den fiilen sorumlu olacaktır. 

LODAMASTER'ın siparişinden doğan SATICI’nın alacak hakkının 3. şahsa devri de ancak LODAMASTER'ın yazılı onayı ile mümkün olabilecektir. 

 

16. GİZLİLİK 

SATICI, LODAMASTER'ın siparişlerine ilişkin olarak kendisine verilen bütün teknik bilgileri ve dokümanları, özellikle geliştirilen yeni ürünlere ve yeni modellere ilişkin bilgileri ticari sır olarak saklayacak, gizli kalması gereken bu tür bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. SATICI, bütün personelinin ve söz konusu siparişle ilgili olarak ticari ve sair iş ilişkisi içinde bulunduğu 3. şahısların da işbu gizlilik mükellefiyetine uymasını sağlayacaktır. Bu durum TARAFLAR arasındaki SÖZLEŞME’nin sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir. Bu maddeye aykırılık nedeniyle LODAMASTER’ın uğrayacağı her türlü zarar talep halinde SATICI tarafından karşılanacaktır. 

 

17. SÖZLEŞMENİN FESHİ

SÖZLEŞME’de veya teyit edilmiş sipariş formunda ayrı bir düzenleme yer almadığı hallerde aşağıdaki sebepler, bunlarla sınırlı olmaksızın, fesih sebebi olarak kabul edilecektir. 

A- SÖZLEŞME’NIN VEYA TEYIT EDILMIŞ SATIN ALMA SİPARİŞ FORMUNUN LODAMASTER TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE FESHI 

Aşağıdaki hallerin herhangi varlığı halinde LODAMASTER SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak feshedebilir veya teyit edilmiş satın alma sipariş formunu iptal edebilir. Bu konudaki bildirimler SATICI'nın SÖZLEŞME’de belirtilen adresine yazılı tebligatla yapılacaktır. 

a) SATICI’nın yürürlükte bulunan Kanunları ihlal etmesi, 

b) SATICI'nın LODAMASTER ile yapmış olduğu SÖZLEŞME şartlarına aykırı hareket etmesi ve bu hususlarda LODAMASTER'ın yazılı veya sözlü ihtarlarını dikkate almaması. 

c) SATICI’nın iş programlarına riayet etmemesi ve gecikme cezalarının ilgili sipariş bedelini aşması. 

d) SATICI’nın İŞ’in bir kısmını veya tamamını LODAMASTER'ın yazılı izni olmaksızın 3. Bir kişiye devretmesi 

SATICI’nın LODAMASTER'ın isteği doğrultusundan ayrılarak İŞ’in kalitesini düşürmesi, sebepsiz olarak iş hızını yavaşlatması ve istenilen zamanda teslimatı ve montajı yapamayacak durumda olması halinde SATICI, LODAMASTER tarafından yazılı olarak ikaz edilecek, bu ikazlara verilecek süre içinde uyulmadığı taktirde, LODAMASTER SÖZLEŞME'yi feshedecek ve bu nedenle uğradığı her türlü zarar SATICI tarafından karşılanacaktır. 

B- SÖZLEŞME’NİN LODAMASTER TARAFINDAN SEBEP GÖSTERİLMEDEN FESHİ 

LODAMASTER, SÖZLEŞME’de veya teyit edilmişşipariş emrinde ayrı bir düzenleme yer almadığı hallerde, SÖZLEŞME’yi 90 gün öncesinden feshi ihbarda bulunmak şartı ile her zaman feshetme hakkına sahiptir. 

 

18. İHTİLAFLARIN HALLİ 

LODAMASTER ile SATICI arasında meydana gelebilecek ihtilafların sulh yolu ile halli esastır. İhtilafların bu şekilde çözümlenememesi halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.